NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U PROIZVODNOM CENTRU I CENTRU INOVATIVNOG PODUZETNIŠTVA BIC-VUKOVAR
Petak, 02 Rujan 2016 07:39

 

 

Dana 1. rujna 2016. godine objavljuje se Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u Proizvodnom centru i Centru inovativnog poduzetništva Poslovno-inovacijskog centra Vukovar (BIC-Vukovar zgrada Poly).

DOKUMENTACIJA:

TEKST NATJEČAJA

IZJAVA O ZAPOČINJANJU DJELATNOSTI

IZJAVA O KORIŠTENIM POTPORAMA

SKRAĆENI POSLOVNI PLAN - NOVI PODUZETNIK

SKRAĆENI POSLOVNI PLAN

PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

ZAHTJEV ZA KORIŠTENJE SUBVENCIONIRANE ZAKUPNINE KAO POTPORE MALE VRIJEDNOSTI

 

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" broj 125/11 i 64/15), članka 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik Grada Vukovara" broj: 3/16) i članka 9. Pravilnika o zakupu poslovnih prostora u Proizvodnom centru i Centru inovativnog poduzetništva Poslovno-inovacijskog centra Vukovar (BIC Vukovar - zgrada Poly), Klasa: 372-03/16-01/20, Ur.broj: 2196/01-02-16-1 od 30. kolovoza 2016., gradonačelnik Grada Vukovara raspisujeD O P U N U  N A T J E Č A J A

za davanje u zakup poslovnih prostora u
Proizvodnom centru i Centru inovativnog poduzetništva
Poslovno-inovacijskog centra Vukovar (BIC Vukovar - zgrada Poly)I.

Natječaj za podnošenje zahtjeva za davanje u zakup poslovnih prostora u Proizvodnom centru i Centru inovativnog poduzetništva Poslovno-inovacijskog centra Vukovar (BIC Vukovar - zgrada Poly), objavljen 2. rujna 2016. u „Vukovarskim novinama" i na web stranici Grada Vukovara, dopunjuje se na način da se u toč. 1. Natječaja dodaje:

 OZNAKA PROSTORA

POVRŠINA (m²)

NAMJENA PROSTORA

14

PP11

211,11

PROIZVODNI CENTAR

Proizvodnja bez štetnog utjecaja na okoliš

 

II.

Dopuna natječaja čini sastavni dio Natječaja za podnošenje zahtjeva za davanje u zakup poslovnih prostora u Proizvodnom centru i Centru inovativnog poduzetništva Poslovno-inovacijskog centra Vukovar (BIC Vukovar - zgrada Poly) od 2. rujna 2016.

III.

Rok predaje ponuda sa propisanom dokumentacijom za poslovni prostor iz toč. I. ove Dopune natječaja je 15 dana od dana objave u „Vukovarskim novinama", na adresu: Grad Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar, s naznakom "Prijava na javni poziv za BIC-Vukovar - ne otvaraj"
Obrazac zahtjeva za podnošenje ponude za zakup može se preuzeti na adresi Grad Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1, ured br. 19, ili na www.bic-vukovar.hr, www.vukovar.hr.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK
KLASA: 372-03/16-01/20
URBROJ: 2196/01-02-16-28
U Vukovaru, 24. studenog 2016.                                                                                                                                                            Gradonačelnik:
                                                                                                                                                           Ivan Penava, prof.